Finansiële Mediasie

16/03/2015 21:56

Mediasie tydens egskeiding gaan oor jou en jou toekomstige ex-eggenoot se egskeiding en wat die beste is vir julle albei en mees belangrik, vir jul kinders.

Tydens mediasie ontmoet jy en jou eggenoot met ‘n neutrale derde party, die mediator, en met sy/haar hulp werk julle deur enige kwessies wat opgelos moet word sodat julle die huwelik so vriendskaplike en koste effektief as moontlik kan beëindig.

Kwessies wat onder andere bespreek word is:

 • Verdeling van bates en laste
 • Beheer en toesig oor kinders
 • Kinderonderhoud en toelae / Onderhoud
 • Aftrede

 

‘n Ooreenkoms met betrekking tot bogenoemde word dan bereik. Soms is dit ‘n vinnige proses, maar ander kere neem dit baie tyd en werk. Dit is die werk van die bemiddelaar om die kommunikasie-kanale oop te hou, idees te bespreek, empatie te bewerkstelling en met besluitneming te help.

 

Mediasie is buigsaam en konfidensieel. Dit gee aan egpare die geleentheid gee om konflik tussen mekaar op te los, sodat hulle steeds as ouers kan saamwerk.

 

OUERSKAPSPLAN (Parenting Plan)

 

Vanaf April 2010 moet elke egskeiding waar minderjarige kinders betrokke is, ’n ouerskapsplan indien saam met hul skikkings ooreenkoms ingevolge Artikel 33 en 34 van die 'Children’s Act  38 van 2005'.

 

Wat is ‘n ouerskapsplan?

 

‘n Ouerskapsplan is ‘n dokument wat opgestel word waarin bepaal word hoe jy en jou kind se ander ouer julle gesamentlike ouerskapsverantwoordelikhede en regte gaan uitoefen.  Dit kan gesien word as ‘n brug wat jul twee huishoudings verbind.

 

Wat word alles in ‘n ouerskapsplan ingesluit?

 

 Enige aangeleentheid in verband met  ouerslike regte en veranwoordelikhede

 • Waar en saam met wie jou kind(ers) gaan woon, wie is die primere versorger.
 • Kontak tussen die kinders en ouers of enige ander persoon soos grootouers.
 • Kinderonderhoud.
 • Skoolopleiding en Tersiere voorsorg.
 • Godsdienstige opvoeding.
 • Sport en buitemuurse akriwiteite.
 • Mediese versorging.

 

Wie stel ‘n ouerskapsplan op?

 

Die Wetgewing maak voorsiening vir twee moontlike prosesse.  Die ouerskapsplan kan opgestel word deur:

 

 • Die bystand van ‘n gesinsadvokaat, maatskaplike werker of sielkudnige; of
 • Mediasie deur ‘n maatskaplike werk of ander gepaste gekwalifiseerde persoon.

 

Aan watter vereistes moet ‘n ouerskapsplan voldoen? 

 

 •  Dit moet die beste belange van die kind voorhou soos in die Kinderwet uiteengesit.
 •  Dit moet op skrif wees en deur die partye onderteken wees.
 •  Dit moet by ‘n gesins advokaat geregistreer wees of ‘n hofbevel gemaak word.

 

Uitvoerbaarheid van 'n Ouerskapsplan?

 

‘n Ouerskapsplan wat by die hof geregistreer is, is ‘n hofbevel en is onderheweig aan dieselfde reels as enige ander hofbevel.  Dit beteken verder dat die hof genader kan word indien die ouerskapsplan oortree word.

 

Hoe kan ‘n ouerskapsplan gewysig word?

 

‘n Ouerskapsplan wat ‘n hofbevel gemaak is kan alleenlik deur ‘n hofbevel gewysig of beëindig word op aansoek deur die mede-besitters van ouerlike regte tot die plan.

 

 Divorcesmart spesialiseer in Finasiële Mediasie en opstel van 'n Ouerskapplan! Koste vir ouerskap plan is R800 per uur.

Epos ons by info@divorcesmart.co.za of kontak ons Spesialis Egskeidings Finansiële Beplanner, Christel du Toit 082-852-7610