GEPF - for our Zulu Readers

08/08/2015 00:00

Inkokhelo yenzuzo yempesheni yesihlukaniso somshado noma ukuqedwa komshado wesintu ngokomthetho wenkantolo.

 

Ngonyaka ka 2011 Inkantolo Ephakeme yaseKapa ikhiphe umthetho ophonsela inselelo isiKhwama seMpesheni yaBasebenzi bakaHulumeni (phecelezi Government Employees Fund) ngokungalandeli umthethosisekelo wezwe ngoba ivimbela isikhwama sezimali ukuba sikhokhe imihlomulo eqondene nabehlukane nalabo abebeshade nabo, njengoba kwenza ezinye izikhwama zezimpesheni.

 

Inkantolo Ephakeme ibe isiyalela isiKhwama seziMpesheni zaBasebenzi bakaHulumeni ukuba silulungise ngesikhathi esingangonyaka loludaba lwenkokhelo. UHulumeni ushicilele umthethosivivinyo wokuhlangabeza ukulungiswa komthetho olawula isiKhwama seMpesheni yaBasebenzi bakaHulumeni ukuze lesisiKhwama siguqule imithetho yaso yokukhokha izimfanelo zemali zabehlukanisile ngendlela elawulwa yinkantolo yezehlukaniso zomshado nokuqedwa ngokomthetho kwaleyo esuke ingeyesintu kulabo ababengewona amalungu, kodwa bebeganene nabangamalungu esiKhwama seMpesheni yaBasebenzi bakaHulumeni.

 

Kumanje umthethosivivinyo usuwemukelwe nalomthetho wezinkokhelo waguqulwa. UMongameli wezwe usewamukele lomthetho osushicilelwe emqulwini womthetho wezwe Isigaba 558 Nombolo 34864 ka 14 Disemba 2011. (Ungakuthola esichibiyelweni Sesigaba 24A Isilawulo 21 sika 1996).

 

Ngalendlela sesazisa abehlukanise njengoba kuchaziwe ukuthi sebenga yithola inkokhelo ebafanele esiKhwameni saBasebenzi bakaHulumeni nxa behlukanisa namalungu aso.

 

Uma wenza isicelo senkokhelo yesahlukaniso kulesisikhwama cacisa ngalokhu okulandelayo:

 

  • Ingxenye ekhulwini (iphesenti) eyilungelo lakho
  • Igama lesikhwama (GEPF)

 

Ingxenye yakho yempesheni ingafakwa kokukodwa kwalokhu okulandelayo oyokukhetha:

 

  • Esikhwameni semali yomhlalaphansi
  • Esikhwameni sempesheni egciniwe
  • Esikhwameni sempesheni yomqashi wakho
  • Imali engukheshi (ethathelwa intela)
  • Awukwazi ukuyifaka ku Provident Fund ngenkinga yentela

 

Yikuphi enginelungelo lokukuthola ku-GEPF wongehlukanisa naye:

 

Ake sithi ngesikhathi nehlukanisa nowawushade naye waye no R1 500 000 esikhwameni. Ukulawulwa kwesikhwama kocacisa ngengxenye yesamba semali edinga ize kuwe. Lesisamba sisho okukodwa kokuthathu (⅓) kakheshi womhlalaphansi. Ngokomzekelo ongenhla, kusho u R500 000, uma isinqumo senkantolo sithi yingxenye (50%) engeyakho kulesisamba, kusho ukuthi u R250 000.

 

Inkokhelo yakho ngeke ithathelwe intela nxa wehlukanisa ngaphambu komhlaka 13 Septemba 2007. Nxa ukulesisigaba kungcono ungayigcini ku-GPF lemali, kunalokho uyonge ebhange ngendlela evuna wena. Isahlukaniso esenzeke emva kuka 13 Septemba 2007 sothathwa intela nxa ufuna ukheshi.

 

ISAZISO ESIBALULEKILE:

 

Inkampani i-Divorcesmart ingakusiza ekwenzeni isicelo senkokhelo kuGEPF. i-Divorcesmart iyokuhlelela konke okudingekayo ikucebise nangolwazi lwezimali.

 

Uma ungasithumela ikhophi yomazisi (I.D) neyedivosi okuqinisekiswe ngabomthetho (certified) kanye nesihlaziyo sezimali zesahlukaniso (Divorce Order, noma Divorce Settlement) singakusiza ngokushesha.

 

Sikufisela Impumelelo. Xhumana nathi.

 info@divorcesmart.co.za

 

 Disclaimer: All the information supplied by this website are intended as guidelines only, it is advisable to contact Divorcesmart directly for appropriate advice for your unique circumstances